ข้อมูล อบต.

 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ
 
  สภาพทั่วไป
1.1  ที่ตั้ง
 กระทรวงมหาดไทย ประกาศ จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2540 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ ประมาณ 7 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดปัตตานี ประมาณ 22 กิโลเมตร เนื้อที่โดยประมาณ 32.81  ตารางกิโลเมตร หรือ  20,506.25 ไร่  

            อาณาเขต และ เขตการปกครอง
ทิศเหนือ  ติดต่อ ตำบลบ่อทอง  อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่กึ่งกลางคลองท่าเรือ บริเวณพิกัด Q H 351496 ไปตามแนวคลองท่าเรือ –ชะเมา ทางทิศตะวันออก ตัดถนนหลวงสาย 42 บริเวณพิกัด Q H 368489 ไปจนถึงกึ่งกลางคลองสายท่าเรือ –  ชะเมา บริเวณพิกัด Q H 423473 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ  9 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก  ติดต่อ  ตำบลคอลอตันหยง  อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางคลองสายท่าเรือ  - ชะเมา บริเวณพิกัด Q H  423473 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 900 เมตร ถึงถนนชนบทสายแม่กัง – บาโงฆาดิง บริเวณพิกัด QH 419464 วกลงมาทางใต้เลียบเชิงเขาชะเมา ระยะทางประมาณ 500 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวเชิงเขาประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถึงถนนชนบทสายนาเกตุ – แม่กัง  บริเวณพิกัด QH 403446 ผ่านสวนยางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด Q H  396438 ไปตามทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด QH 405411 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 7.9 กิโลเมตร

ทิศใต้  ติดต่อ  ตำบลควนโนรี  ตำบลนาประดู่   อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี โดยมีแนวเขตเริ่มต้น บริเวณพิกัด QH 405411 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนประมาณ 500  เมตร
ถึงบริเวณหมู่บ้านควนประไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดถนนชนบทบริเวณบ้านควนประบริเวณพิกัด QH 385423  วกลงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ ประมาณ 900 เมตร ขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 600 เมตรไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 800 เมตร ถึงบริเวณพิกัด QH 382429 ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขาบ่อหิน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ  2.2  กิโลเมตร ถึงทางทิศตะวันออกของทางหลวงแผ่นดินสาย 409 ช่วง  นาเกตุ – นาประดู่  บริเวณพิกัด QH 364439   รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  8  กิโลเมตร

ทิศตะวันตก  ติดต่อ  ตำบลมะกรูด  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นบริเวณทางทิศตะวันออกของทางหลวงแผ่นดินสาย 409 ช่วงนาเกตุ – นาประดู่ บริเวณพิกัด QH 364439 ขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือข้ามทางหลวงแผ่นดินสาย 409 บริเวณพิกัด QH 362443 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 1.3 กิโลเมตร ถึงจุดตัดบนถนนหลวงสาย 42 บริเวณพิกัด QH 354453 วกกลับไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงกึ่งกลางถนนหลวงสาย 42 บริเวณพิกัด QH 354453 วกกลับไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงแนวกึ่งกลางถนนหลวงสาย 42 ช่วงนาเกตุ – หนองจิก บริเวณพิกัด QH 363466 ขึ้นไปทางทิศเหนือ ตามแนวกึ่งกลางถนนดังกล่าว ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงสะพานข้ามคู ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 1.2 กิโลเมตร แล้ววกมาทางทิศตะวันตกประมาณ 300 เมตร ถึงลำน้ำที่มาจากคลองท่าเรือ บริเวณพิกัด Q H 350483 แล้วไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางลำน้ำ ระยะทางประมาณ 100 เมตร จนถึงแนวกึ่งกลางลำคลองท่าเรือ บริเวณพิกัด QH 351496 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 7.7 กิโลเมตร
^