รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางประภัสสร ขวัญกะโผะ โทร.0896550095

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ

รายละเอียดรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. รป.ด Docter of Public Administration (D.P.A)

ที่อยู่170 ม.4 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

โทรศัพท์0896550095

อีเมลabt.naket@gmail.com

^