แบบฟอร์มต่างๆ

รายงานผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต่อการให้บริการขององค์การบริหาส่วนตำบลนาเกตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต่อการให้บริการขององค์การบริหาส่วนตำบลนาเกตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

03 ม.ค. 2565 0 42

รายงานผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต่อการให้บริการขององค์การบริหาส่วนตำบลนาเกตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ประจำปี พ.ศ.2564

29 ธ.ค. 2564 0 27

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ประจำปี พ.ศ.2564

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

29 ธ.ค. 2563 0 148

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1
^