แบบฟอร์มต่างๆ

ประชุมปรึกษาหารือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ อบต. ผู้นำศาสนา ตัวแทนภาคประชาชน
ประชุมปรึกษาหารือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ อบต. ผู้นำศาสนา ตัวแทนภาคประชาชน

07 เม.ย. 2565 0 56

ประชุมปรึกษาหารือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ อบต. และผู้นำศาสนา คณะกรรมการประจำมัสยิด ตัวแทนภาคประชาชน เพื่อวางแผนกำหนดการจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินการจัดกิจกรรมประเพณีกวนอาซูรอสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำลนาเกตุ
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินการจัดกิจกรรมประเพณีกวนอาซูรอสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำลนาเกตุ

12 มี.ค. 2565 0 44

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินการจัดกิจกรรมประเพณีกวนอาซูรอสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำลนาเกตุ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.นาเกตุ ติดตามและพิจารณาโครงการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูและรักษาโรคเบื้องต้น
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.นาเกตุ ติดตามและพิจารณาโครงการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูและรักษาโรคเบื้องต้น

26 เม.ย. 2564 0 134

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.นาเกตุ ติดตามและพิจารณาโครงการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูและรักษาโรคเบื้องต้น

จัดประชุมผู้นำศาสนา เพื่อวางมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
จัดประชุมผู้นำศาสนา เพื่อวางมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

21 เม.ย. 2564 0 134

จัดประชุมผู้นำศาสนา เพื่อวางมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

08 มี.ค. 2564 0 140

ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

ลงพื้นที่ร่วมสำรวจรางวัดที่ดินสาธารณะ เพื่อป้องกันการสร้างสาธารณะประโยชน์ทับที่ดินประชาชนข้างเคียง
ลงพื้นที่ร่วมสำรวจรางวัดที่ดินสาธารณะ เพื่อป้องกันการสร้างสาธารณะประโยชน์ทับที่ดินประชาชนข้างเคียง

04 มี.ค. 2564 0 133

ลงพื้นที่ร่วมสำรวจรางวัดที่ดินสาธารณะ เพื่อป้องกันการสร้างสาธารณะประโยชน์ทับที่ดินประชาชนข้างเคียง

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้น้ำประปาไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้งของบ้านควนลาแม
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้น้ำประปาไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้งของบ้านควนลาแม

04 มี.ค. 2564 0 135

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้น้ำประปาไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้งของบ้านควนลาแม

เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

01 มี.ค. 2564 0 144

เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

01 มี.ค. 2564 0 131

ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านคลองช้าง พบปะประชาชนนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะจากต้นทาง และนำเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านคลองช้าง พบปะประชาชนนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะจากต้นทาง และนำเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

19 ก.พ. 2564 0 122

ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านคลองช้าง พบปะประชาชนนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะจากต้นทาง และนำเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

15 ก.พ. 2564 0 143

เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.นาเกตุ Long Term Care
ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.นาเกตุ Long Term Care

10 ก.พ. 2564 0 124

ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.นาเกตุ Long Term Care

^