แบบฟอร์มต่างๆ

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพื่อใช้เป็นมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2565)
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพื่อใช้เป็นมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2565)

01 ธ.ค. 2564 0 56

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพื่อใช้เป็นมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2565)

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

04 ม.ค. 2564 0 138

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

04 ม.ค. 2564 0 146

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

04 ม.ค. 2564 0 160

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

04 ม.ค. 2564 0 169

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

04 ม.ค. 2564 0 144

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

04 ม.ค. 2564 0 140

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

24 พ.ย. 2563 0 185

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1
^