แบบฟอร์มต่างๆ

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามโครงการอบรมจริยธรรมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามโครงการอบรมจริยธรรมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล

12 เม.ย. 2565 0 47

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามโครงการอบรมจริยธรรมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล

รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ นโยบาย ด้านคุณธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ นโยบาย ด้านคุณธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

16 ต.ค. 2563 0 113

รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ นโยบาย ด้านคุณธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

01 ต.ค. 2562 0 111

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

1
^