แบบฟอร์มต่างๆ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

01 เม.ย. 2565 0 55

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564

01 เม.ย. 2564 0 150

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564

1
^