แบบฟอร์มต่างๆ

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการจัดทำโครงการกิจกรรมตามโครงการอบรมจริยธรรมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและ คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการจัดทำโครงการกิจกรรมตามโครงการอบรมจริยธรรมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและ คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล

12 เม.ย. 2565 0 60

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการจัดทำโครงการกิจกรรมตามโครงการอบรมจริยธรรมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและ คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล

รายงานผลการดำเนินการตาม โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ นโยบาย ด้านคุณธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน และมาตรการ/แผนงาน/โครงการ
รายงานผลการดำเนินการตาม โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ นโยบาย ด้านคุณธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน และมาตรการ/แผนงาน/โครงการ

01 เม.ย. 2564 0 154

รายงานผลการดำเนินการตาม โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ นโยบาย ด้านคุณธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน และมาตรการ/แผนงาน/โครงการ

นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานและมาตรการ/แผนงาน/ โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานและมาตรการ/แผนงาน/ โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

16 ต.ค. 2563 0 152

นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานและมาตรการ/แผนงาน/ โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1
^